het bpf belt bedrijfstakpensioenfonds actie nemen

Hoe werkt de verplichtstelling van een bedrijfstakpensioenfonds

Pensioenfondsen werken met een verplichtstelling om te bepalen of u moet deelnemen

Pensioenfondsen doen wat er van hen wordt verlangd

Pensioenfondsen nemen steeds vaker initiatief om ondernemingen 'binnen te vallen' en aan te sluiten.

Pensioenfondsen lopen grote financiele risico's als ondernemingen zich ten onrechte niet hebben aangemeld.
Zij nemen daarom terecht actie.

Bent u benaderd door een pensioenfonds? Neem direct actie.

Bij een bedrijfstakpensioenfonds (bpf) draait alles om de verplichtstelling.
De minister kan op aanvraag van het georganiseerde bedrijfsleven de deelneming aan een bedrijfstakpensioenfonds (bpf) verplicht stellen. Dat doet hij niet zomaar. Dat doet de minister pas als er een aanvraag is geweest van dit bedrijfsleven. En ook moet de vertegenwoordiging van het bedrijfsleven voldoende representatief zijn voor een bepaalde bedrijfstak of een deel van een bedrijfstak.
Als dat zo is, zal de minister akkoord gaan met het verzoek.

Wet verplichte deelneming in een bedrijftakpensioenfonds 2000 (Wet BPF 2000)

In dit wetboek staat beschreven hoe het zit met de rechten en plichten van een bedrijfstakpensioenfonds. En natuurlijk ook wat dit betekent voor u als werkgever.

Verplichtstelling bedrijfstakpensioenfonds
Ieder bedrijftakpensioenfonds heeft zogenaamde werkingssfeerbepalingen. In deze bepalingen staat precies omschreven welke werkzaamheden onder dit bedrijfstakpensioenfonds vallen. Het kan een taaie klus zijn voor u om te bepalen of uw bedrijfsactiviteiten vallen onder de omschrijving van een bedrijfstakpensioenfonds.
En toch is dat precies wat er moet gebeuren. Het verplichtstellingsbesluit is daarmee de basis van alles.

Valt uw bedrijf onder de bepalingen van een bedrijfstakpensioenfonds? Dan zijn uw medewerkers van rechtswege deelnemer in het pensioenfonds.
Het maakt dan niet meer uit of zij daadwerkelijk door u zijn aangemeld of dat u daadwerkelijk premie hebt betaald.
De pensioenfondsen lopen door deze bepaling enorme financiele risico's.
En daarom zoeken bedrijfstakpensioenfondsen actief naar niet aangesloten werkgevers. Zij proberen dan te achterhalen of die bedrijven verplicht zijn zich aan te sluiten.
Werknemers kunnen nl gedurende hun werkzame leven of zelfs op hun pensioendatum hun hele pensioen opeisen, zonder dat er ooit een Euro is betaald. En dat geldt ook voor het nabestaandenpensioen.
"Geen premie, geen pensioen" is dus niet van toepassing op een bedrijfstakpensioenfonds (bpf).

Aansluiting met terugwerkende kracht
Als blijkt dat uw bedrijf ten onrechte niet is aangesloten, dan kan dit enorme financiële gevolgen hebben. Het bedrijfstakpensioenfonds zal uw bedrijf dan met terugwerkende kracht willen aansluiten. Het maakt dan niet uit of uw bedrijf zelf een pensioenregeling heeft gesloten bij een verzekeraar. U mag nl best twee pensioenregelingen hebben.
U moet overigens wel de achterstallige pensioenpremies betalen van de jaren in het verleden, dat u aangesloten had moeten zijn bij het pensioenfonds.

De statutaire bestuurder loopt met dit alles ook nog het risico om hoofdelijk aansprakelijk te worden gesteld voor de premieachterstand.

U heeft als werkgever dus wel het één en ander om over na te denken. In de praktijk zien wij regelmatig dat deze werkingssfeer vragen door uw accountant worden beantwoord. Dit gesprek gaat vaak over het belang  van het kiezen van een zo voordelig mogelijke sectorindeling.
Het bedrijfstakpensioenfonds trekt zich hier niets van aan. Om het maar eens wat brutaal te zeggen: "De accountant/boekhouder of salarisadministrie heeft echt te weinig kennis van de werkingsfeerbepaling van een bedrijf als het gaat om bedrijfstakpensioenfondsen".
Te vaak zien wij dit in de praktijk helemaal verkeerd gaan. Het is van groot belang voor een werkgever om hier zelf een beeld van te vormen. Op grond van de wet moet u dit ook zelf onderzoeken.
Op allerlei momenten is het voor u belangrijk om vinger aan de pols te houden. Bijvoorbeeld:
- Bij wijzigingen van uw bedrijfsactiviteiten. ( Bij groei,  inkrimping of uitbreiding)
- Bij wijzigingen van uw personeelsbestand (groei of inkrimping en bij herverdelen bv veroorzaakt door automatisering)
- Bij fusie, splitsing, overname

Ons advies is om regelmatig, bijvoorbeeld jaarlijks of eens per 2 jaar een werkingsfeeronderzoek te laten plaatsvinden. En zeker als u met uw bedrijf een grote stap gaat maken.

Conclusie
Houd  uw vinger aan de pols. Dit kan op een hele praktische manier. De financiele gevolgen kunnen groot zijn als u plotseling wordt geconfronteerd met een verplichtstelling van een bedrijfstakpensioenfonds (bpf) waar u geen rekening mee had gehouden.
Wij hebben hier ruime ervaring mee en weten uit de praktijk dat dit regelmatig voor komt. 

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Aanmelden